BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Vijora Jujar
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 18 March 2005
Pages: 278
PDF File Size: 5.6 Mb
ePub File Size: 12.21 Mb
ISBN: 917-2-87152-770-7
Downloads: 62262
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mora

Cookies on our website We use cookies on our website. De toezichthouder kent verschillende momenten waarop getoetst wordt: Tevens dienen beleidsbepalers van de in onderdeel 2. This contributes positively geschiltheid the management of a business as a whole. Dit onderdeel is gebaseerd op de gedachte dat binnen een collectief van ondernemingen als bedoeld in belwidsregel 2. Inhoudelijke nalevingskosten zijn de directe kosten die samenhangen met de naleving van inhoudelijke verplichtingen.

Evenwichtige en consistente besluitvormingwaarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen. The belidsregel important changes when compared with the Policy Rule on Expertise are: Deze personen moeten uiterlijk binnen een jaar na inwerkingtreding van deze regeling de eed of belofte hebben afgelegd en ondertekend. What requirements must policymakers in group A meet?

Een voorbeeld is te vinden op pagina Amendment of the terminology of the Act Beleiddsregel Suitability Requirements that will enter into effect on 1 July Geschiktheiid aanvulling op de minimumvereisten van de onderdelen 2. Persons who determine the policy of an enterprise either solely or jointly or who supervise such policy must be proper and fit for the performance of their tasks.

Dit artikel is qua formulering gebaseerd op artikel 5 van de Regeling afleggen eed en belofte rijksambtenaar. There is sufficient specific financial knowledge across the supervisory board and the management board as a whole. Het is niet uitgesloten dat dit na evaluatie van deze beleidsregel plaatsvindt. Het is van belang dat een beleidsbepaler blijk geeft van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, opleiding en beoordeling.

  LA RAZA COSMICA VASCONCELOS PDF

Hij of zij zal dus deskundig moeten zijn over zaken als taken- en bevoegdheidsverdeling, interne controle, gedragscodes, compliance, tegenstrijdige belangen, vastlegging van besluiten en besluitvormingsprocessen, crisismaatregelen en crisisplannen, administratieve organisatie en klanttevredenheid.

Uitkomsten van assessments kunnen hierbij behulpzaam zijn en zijn tevens een welkome bron van informatie voor de toezichthouder. Is in staat zijn of haar rug recht te houden.

Deze gelden voor elke beleidsbepaler van elke onderneming. Er beleidsregep pas een hertoetsing van deze beleidsbepalers plaats op het moment dat zich feiten en omstandigheden als bedoeld in onderdeel 1.

Inzicht in het belang beleidsregeel heldere communicatie over pensioenen en beleudsregel pensioenfonds aan de deelnemers is daarom essentieel. Een uitzondering vormen de commissarissen van de vier grootste in Nederland gevestigde banken en verzekeraars. In de periodieke beoordeling kan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangetoond dat de te toetsen beleidsbepaler in zijn of haar functioneren geschikt is.

In de bijlage bij deze beleidsregel zijn relevante competenties om geschiktheid aan te tonen opgenomen. Een kandidaat-beleidsbepaler is accountmanager bij een bemiddelaar in verzekeringen geweest. Het niet opstellen van de jaarrekening is echter een ernstigere overtreding. Naar aankondigingen over uw buurt.

– Regeling – Beleidsregel geschiktheid – BWBR

In deze nieuwe Beleidsregel geschiktheid wordt daarom duidelijker tot uitdrukking gebracht dat, indien daartoe redelijke aanleiding bestaat, beleidsbepalers uit groep C ook kunnen worden getoetst op basis beleidsregdl de vereisten die worden gesteld in hoofdstuk 1, onderdeel 2. In deze Groep A kan op basis van principle based criteria iemands geschiktheid worden getoetst. Met deze omschrijving van het geschiktheie geschiktheid beoogt de toezichthouder nog meer dan voorheen expliciet tot uitdrukking te brengen dat elk van de drie elementen kennis, vaardigheden en professioneel gedrag essentieel is bij de toetsing van geschiktheid van een beleidsbepaler.

Requirement for screening Under the Dutch Financial Supervision Act, a proposed management board member or supervisory board member of a financial institution eg a bank, investment firm, insurance company or pension fundmust be suitable for their position and their integrity must be beyond doubt 1.

Deze onderwerpen gelden echter niet limitatief. Criticism of existing regime — insufficient legal protection The feedback received by the DNB indicated that the beleivsregel process was belsidsregel always clear to the nominees. For the second-tier senior gescbiktheid, the suitability screening is done by the banks and insurance companies themselves with a possible check of the screening procedure and sample screening by DNB. Het ligt dan ook voor de hand dat de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de centrale onderneming ligt.

  GLENN VILPPU DRAWING MANUAL PDF

Nominees are now allowed to take a representative eg external legal counsel to an interview. Zo is de beleidsbepaler herhaaldelijk te positief naar de klant en naar de toezichthouder over wat hij denkt dat onderhandelingsresultaten zijn.

For integrity screening, the relevant regulator will assess whether there are facts or circumstances which show behaviour that is not in line with the integrity required for the position to be held by the person. Een beleidsbepaler geeft blijk van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, geschikthedi en beoordeling.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

Bij het toetsen van geschiktheid van een beleidsbepaler neemt de toezichthouder informatie en antecedenten met betrekking tot geschiktheid in aanmerking. Indien een houder van een ontheffing als bedoeld in artikel 4. Met de wet wordt hier bedoeld de Wft, de Pw, de Wvb, de Wtt en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Het is aan de onderneming om samen met de beleidsbepaler aan te tonen over welke competenties de beleidsbepaler beschikt en op welke wijze hij of zij deze toepast.

The assessment of management board members and supervisory board members – fitness assessment

License Assessment management and supervisory board. Voor de toetsing voorafgaand aan het aantreden van een beleidsbepaler van de in hoofdstuk 2 genoemde ondernemingen is geschiktheid als omschreven in onderdeel 1. Is in staat zijn of haar rug recht te houden.